อนุสรณ์เจดีย์

อนุสรณ์เจดีย์แห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของคณะครูทั้ง  12 ท่านของโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ ได้แก่

รองผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูยุพินย์ สมบุตร   

คุณครูจำรูณ  อนุจารี

คุณครูศศินันท์  ติรักษา 

คุณครูอำไพวรรณ  ขัตติยะ 

คุณครูอารีวรรณ  ตาฟู

คุณครูสุนันทา  แก้วปวงคำ 

คุณครูพัชรี  ฟูแสง 

คุณครูณหฤทัย  เพียรทำ 

คุณครูพลากร  พูลสิทธิ์ 

คุณครูณรงค์  ขัดคำ 

คุณครูวีรภพ  อุทุมพร 

และคุณครูพิมลวรรณ  จันทาพูน 

ซึ่งได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์  ที่อำเภอสองแคว  จังหวัดน่าน  ในวันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  2554

          เหตุการณ์ในครั้งนั้นนำมาซึ่งความเศร้าโศกแก่นักเรียน  ลูกศิษย์  และเพื่อนครูร่วมอุดมการณ์  ซึ่งคณะครูทุกท่านที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับ  ล้วนเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ  มีความมุ่งมั่น  ทุ่มเท  สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์  ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งครูในโรงเรียนแห่งนี้  ได้สร้างเกียรติภูมิสูงสุดในระดับชาติ  เพื่อนกับเพื่อน  พี่กับน้อง  จึ่งได้ร่วมจิตสร้างอนุสรณ์เจดีย์แห่งนี้ขึ้น  เพื่อสื่อถึงจิตวิญญาณแห่งความรัก  ความสมัครสมานในอุดมการณ์แห่งความเป็นครูของชาติโดยงานก่อสร้างนี้  ผู้ออกแบบได้นำเอางานสถาปัตยกรรมล้านนามาประยุกต์เป็นรูปทรงศิลปะร่วมสมัย  รูทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส  เพื่อสะท้อนถึงพรหมวิหารสี่อันเป็นปรัชญาชีวิตของความเป็นครู ขอกุศลที่คุณครูทุกท่านได้ประกอบไว้ในครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่  จงเป็นพลวัตรปัจจัยส่งให้ดวงวิญญาณครูทุกท่านไปสู่สุคติสัมปรายภพเทอญ

                                                     8  พฤศจิกายน  2554

อนุสรณ์เจดีย์

อนุสรณ์บ้านด้าย