เกี่ยวกับโรงเรียน

 ข้อมูลโรงเรียน

            ชื่อโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์  ที่ตั้ง 21/3  หมู่ 1 ตำบล บ้านด้าย  อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
  โทร 0-5378-5012 โทรสาร 0-5378-5012 
เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
  เนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา  
 เขตพื้นที่บริการ จำนวน 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย  
          - บ้านด้ายหมู่ 1  
          - บ้านกิ่วพร้าว  หมู่ 2  
          - บ้านดงป่าสักหมู่ 3  
          - บ้านสันทรายน้อยหมู่ 4  
          - บ้านสันปูเลยหมู่ 5  
          - บ้านป่าบงงามหมู่ 6  
          - บ้านสันสลีหมู่ 7
          - บ้านป่าก๋อยหมู่ 8

ข้อมูลผู้บริหาร
            ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมศักดิ์  ลือราช
            โทรศัพท์ 08-1993-0149
            วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม.สาขา  ประวัติศาสตร์ 
            ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  11  พฤษภาคม  2536 จนถึงปัจจุบัน  

ข้อมูลอาคารสถานที่
          - อาคารเรียนจำนวน  4  หลัง
          - อาคารประกอบจำนวน 2 หลัง
          - ส้วม 2 หลัง 
          - ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 1 สนาม          

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม

           1สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นบ้านเรือนประชาชนโดยทั่วไป มีร้านค้า ตลาด
ตู้ยามตำรวจ วัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีประชากรทั้งตำบลประมาณ 3
,860 คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ
โรงเรียน ได้แก่ ลำเหมืองสาธารณะ ทุ่งนา และบ้านเรือน อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพเกษตรกรรม
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ

           2ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรมส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ
  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 36,000 บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 3 คน 

3โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ เป็นสถานศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเพียงแห่งเดียวในตำบล จึงได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเป็นอย่างดีแต่เนื่องจากประชาชนในตำบลมีรายได้น้อย
 การจัดเก็บภาษี และงบประมาณ
ที่โรงเรียนได้รับจึงไม่แน่นอน 
ประกอบกับผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน โรงเรียนจึงมีภาระ
ในการระดมทุนจากหน่วยงานภายนอกชุมชน มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาให้เพียงพอและเหมาะสม
อยู่เสมอ
 

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

            1ห้องสมุดมีขนาด 128 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด 11,000 เล่ม   
การสืบค้นหนังสือและการยืม
-คืน ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 

            2) ห้องปฏิบัติการ 

            - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์      จำนวน  3  ห้อง 

                        - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จำนวน  2  ห้อง 

                        - ห้องปฏิบัติการทางภาษา      จำนวน  1  ห้อง 

                        - ห้องปฏิบัติการ คหกรรม     จำนวน  1  ห้อง(ห้องเรียนหลักสูตรอาหารและการโรงแรม) 

                        - ห้องปฏิบัติการช่างและอุตสาหกรรม      จำนวน  1  ห้อง 

                        - ห้องพระพุทธศาสนา       จำนวน  1 ห้อง

                        - ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 1 สนาม

                        - สนามฟุตบอล 1 สนาม

                        - สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม

                        - สนามตะกร้อ 1 สนาม

                        - สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม

                        - ห้องประชุมใหญ่  1 ห้อง

              3)ห้องคอมพิวเตอร์

                       - ใช้ในการเรียนการสอน   2 ห้อง

                       - ใช้ในการสืบค้นอินเทอร์เน็ต  1  ห้อง 

 

             

 

        

 

                       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร

1057120438-20131029-191350 

นายธนเสฏฐ  สุภากาศ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าสู่ระบบ

อนุสรณ์เจดีย์

สถิติเยียมชม

4621206
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
2890
4330
16751
65495
145996
4621206

Your IP: 100.26.179.251
Server Time: 2021-04-13 04:41:15

มุมเศรษฐกิจพอเพียง