ผลงานวิชาการ การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรูปแบบผสมดิจิทัล เรื่อง การใช้โปรแกรม SketchUp วิชาคอมพิวเตอร์ 5 (ง23241) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เผยแพร่ นวัตกรรม การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรูปแบบผสมดิจิทัล เรื่อง การใช้โปรแกรม SketchUp วิชาคอมพิวเตอร์ 5 (ง23241)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3