ประชาสัมพันธ์

ประกาศสอบราคาจ้างบ้านพักครู โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ (๓๐.๒๒.๒๕.๐๑ )  Read more
ประกาศสอบราคาจ้างบ้านพัก โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างบ้านพัก ๒๐๕/๒๖ (๓๐.๒๒.๒๕.๐๑ )  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท Read more
สอบกลางภาค ประกาศ!!!  ทางโรงเรียนจะจัดสอบกลางภาค ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 27-29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ขอให้นักเรียนทุกคนตรวจสอบตารางสอบได้ที่ครูประจำชั้น Read more
พิธีไหว้ครู ประกาศ!!! ทางโรงเรียนจะจัดพิธีไหว้ครูในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2559 ให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นเตรียมดอกไม้ธูปเทียนมาจัดพานไหว้ครูในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 Read more
ประกาศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 15 พฤษภาคม ประชุมผู้ปกครอง  ในวันที่ 16 พฤษภาคม  พร้อมกับซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนในช่วงบ่าย Read more
เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 ประกาศ! โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 Read more
รับใบประกาศนียบัตร ประกาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 เนื่องจาก สทศ.จะประกาศผลการสอบ O-Net ม.6 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 31 มีนาคม 2557 ทางศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งให้โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2556 ให้อนุมัติการจบรุ่นที่หนึ่ง วันที่ 31 มีนาคม 2557 พร้อมกันทั่วประเทศ ดังนั้นนักเรียนที่จะมาขอรับใบแสดงผลการเรียน ให้มาติดต่อขอรับได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2557 เป็นต้นไป งานวัดผล Read more
กำหนดการอนุมัติจบนักเรียนชั้น ม.6   ประกาศ !        โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ เลื่อนการอนุมัติจบการศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื่องจาก การประกาศผล ของทาง สทศ. เลื่อนเป็น วันที่ 30 มีนาคม 2557 ทำให้โรงเรียนต้อง อนุมัติการจบชั้นเรียนล่าช้า โดยจะอนุมัติจบในวันที่ 1 เมษายน 2557  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   Read more
กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ จะปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และทดสอบความรู้เบื้องต้น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 4 เมษายน 2557   ณ ห้องประชุมดอกด้าย โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ Read more
กำหนดการทอดผ้าป่า ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสบทบจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาการศึกษาในชนบท “กองทุนครูปูชนียบุคคล 21 กุมภาพันธ์ 2554” โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ ทอด ณ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย วันที่ 13 เมษายน  2557  เวลา 16.30 น.                   ด้วยโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้มีการจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาการศึกษาในชนบท “กองทุนครูปูชนียบุคคล 21 กุมภาพันธ์ 2554” โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเงินที่ได้ไปสมทบกองทุนก่อตั้งมูลนิธิฯ และนำเอาดอกผลของกองทุนมูลนิธิฯดังกล่าวไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และมอบเป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน ขาดแคลน ของโรงเรียนที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ จึงขอบอกบุญกุศล เรียนเชิญผู้ใจบุญทุกท่านและศิษย์เก่าทุกคนร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในโอกาสปี๋ใหม่เมือง วันที่ 13 เมษายน 2557 เพื่อนำเงินไปสมทบการดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิกองทุนฯ ดังกล่าวข้างต้น ให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย  ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาจากผู้ใจบุญทุกท่าน จึงเรียนเชิญมาด้วยความเคารพอย่างสูง ขอกราบอาราธนา คุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก อันมีองค์พระธาตุเจ้าดอยตุงเป็นต้น ได้ดลบันดาลให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ พร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเทอญ กำหนดการ วันเสาร์ที่ 13 เมษายน  2557 เวลา 09.00 น.     แต่งดาองค์ผ้าป่า ณ หมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน เวลา 15.30 น.      ขบวนองค์ผ้าป่าพร้อมกัน ณ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ เวลา 16.30 น.      ถวายองค์ผ้าป่า กรรมการฝ่ายสงฆ์                                                                                 พระมารุต โชติปุญโญ                           ... Read more

กำหนดการทอดผ้าป่า

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

เพื่อสบทบจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาการศึกษาในชนบท “กองทุนครูปูชนียบุคคล 21 กุมภาพันธ์ 2554”

โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์

ทอด ณ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 13 เมษายน  2557  เวลา 16.30 น.

 

                ด้วยโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้มีการจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาการศึกษาในชนบท “กองทุนครูปูชนียบุคคล 21 กุมภาพันธ์ 2554” โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเงินที่ได้ไปสมทบกองทุนก่อตั้งมูลนิธิฯ และนำเอาดอกผลของกองทุนมูลนิธิฯดังกล่าวไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และมอบเป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน ขาดแคลน ของโรงเรียนที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก

โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ จึงขอบอกบุญกุศล เรียนเชิญผู้ใจบุญทุกท่านและศิษย์เก่าทุกคนร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในโอกาสปี๋ใหม่เมือง วันที่ 13 เมษายน 2557 เพื่อนำเงินไปสมทบการดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิกองทุนฯ ดังกล่าวข้างต้น ให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย  ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาจากผู้ใจบุญทุกท่าน จึงเรียนเชิญมาด้วยความเคารพอย่างสูง

ขอกราบอาราธนา คุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก อันมีองค์พระธาตุเจ้าดอยตุงเป็นต้น ได้ดลบันดาลให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ พร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเทอญ

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน  2557

เวลา 09.00 น.     แต่งดาองค์ผ้าป่า ณ หมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน

เวลา 15.30 น.      ขบวนองค์ผ้าป่าพร้อมกัน ณ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์

เวลา 16.30 น.      ถวายองค์ผ้าป่า

กรรมการฝ่ายสงฆ์

                                                                                พระมารุต โชติปุญโญ
                                                                                    
กรรมการอุปถัมภ์

คุณพ่อเอ็ม – คุณแม่ทวีรัตน์ แก้วหลวง                                                                          ประธานกรรมการ

พ่อหลวงสำเริง มั่งคั่ง                                                                                                        รองประธานกรรมการ

พ่อกำนันพุฒิ คุณสายพิน รินนายรักษ์                                                                           รองประธานกรรมการ

แม่หลวงลัดดา  นันทะลา                                                                                                  รองประธานกรรมการ

พ.ต.ภาณุรัตน์ – คุณจินดา  อุ่นญาติ                                                                                รองประธานกรรมการ

คุณพิกุล  สายทอง                                                                                                               รองประธานกรรมการ

นายกฯศุภชีพ มั่งคั่ง และพนักงาน อ.บ.ต.บ้านด้าย                                                    รองประธานกรรมการ

คุณธนากร  จีปิน                                                                                                                 รองประธานกรรมการ

คุณพีระพงษ์ อนุจารี                                                                                                           รองประธานกรรมการ

คุณยรรยง สาวะธรรม                                                                                                        รองประธานกรรมการ

พ่อหนานเหลา บุญแรง                                                                                                     รองประธานกรรมการ

คุณอรุณี จันทรวาลย์                                                                                                           รองประธานกรรมการ

คุณเกียรติวัฒน์ – คุณมัลลิกา เขื่อนเพชร ร้าน ก. ยานยนต์                                        รองประธานกรรมการ

คุณภาชินี สลัดใด                                                                                                                รองประธานกรรมการ

คุณกัลยา ต๊ะต้องใจ                                                                                                             รองประธานกรรมการ

คุณณัฐพงษ์ ต๊ะต้องใจ                                                                                                        รองประธานกรรมการ

คุณครูวฤณพร สุรินทร์                                                                                                       รองประธานกรรมการ

คุณคำใส พลศักดิ์                                                                                                                รองประธานกรรมการ

คุณอัมพร แย้มสวน                                                                                                            รองประธานกรรมการ

คุณจินตนา ลือดี                                                                                                                  รองประธานกรรมการ

คุณไผทรัฐ ฤทธิพิชิตชัย                                                                                                     รองประธานกรรมการ

คุณศิริรัตน์ สมปักษ์                                                                                                            รองประธานกรรมการ

คุณพรทิพย์  กันแก้ว                                                                                                           รองประธานกรรมการ

คุณธารวิมล สุยะชัย            ประธานกรรมการประสาน ม. 6 รุ่น 1                          รองประธานกรรมการ

คุณอมรรัตน์ วังใจ               ประธานกรรมการประสาน ม. 6 รุ่น 2                          รองประธานกรรมการ

คุณกรรณิการ์ ปงลังกา       ประธานกรรมการประสาน ม. 6 รุ่น 3                          รองประธานกรรมการ

คุณวิทยา  ศรีใส                   ประธานกรรมการประสาน ม. 6 รุ่น 4                          รองประธานกรรมการ

คุณนัทธิชา กวางทอง         ประธานกรรมการประสาน ม. 6 รุ่น 5                          รองประธานกรรมการ

คุณพงษ์สิทธิ์ พลศักดิ์         ประธานกรรมการประสาน ม. 6 รุ่น 6                          รองประธานกรรมการ

กลุ่มเพื่อนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ บ้านด้าย หมู่ 1 รองประธานกรรมการ

ผู้ปกครองและศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ทุกคน                     รองประธานกรรมการ

                                                                                            กรรมการดำเนินการ

พ่อกำนันบุญฤทธิ์   จันทาพูน  บ้านด้าย หมู่ 1                                                             ประธานกรรมการ

พ่อบุญเนือง จีปิน  ประธานกรรมการสถานศึกษา                                                      รองประธานกรรมการ

พ่อหลวงบุญฤทธิ์  นันทชัย บ้านกิ่วพร้าว หมู่ 2                                                           รองประธานกรรมการ

พ่อหลวงฉลอง  รินนายรักษ์ บ้านดงป่าสัก หมู่ 3                                                        รองประธานกรรมการ

พ่อหลวงมานพ  ปวนศักดิ์ บ้านสันทรายน้อย หมู่ 4                                                   รองประธานกรรมการ

แม่หลวงลัดดา  นันทะลา  บ้ายสันปูเลย หมู่ 5                                                             รองประธานกรรมการ

พ่อหลวงธวัชชัย  สิทธิสุรินทร์ บ้านป่าบงงาม หมู่ 6                                                  รองประธานกรรมการ

พ่อหลวงธนูเดช  จินดาธรรม บ้านสันสลี หมู่ 7                                                          รองประธานกรรมการ

พ่อหลวงสาคร  ปวงคำ บ้านป่าก๋อย หมู่ 8                                                                     รองประธานกรรมการ

คุณครูสิรินทร ณ ลำปาง                          กรรมการ                               คุณครูศรัญญู  สุจา                   กรรมการ

คุณครูละเอียด  เตมีศักดิ์                           กรรมการ                       คุณครูวัลลภ  เตชะปิตุ               กรรมการ

คุณครูพรพิมล  ไชยนันท์                        กรรมการ                               คุณครูน้ำผึ้ง  ธรรมลังกา                  กรรรมการ

คุณครูนงคราญ  ยาสมุทร                        กรรมการ                               คุณครูประกาศิต  วิชา                       กรรมการ

คุณครูฐิติรัตน์  คำเงิน                               กรรมการ                               คุณครูอุษณาภา  พลศักดิ์                  กรรมการ

คุณครูณัฐมน  มหาเสน                             กรรมการ                               คุณครูกิติพล  นิธิเบญจพล              กรรมการ

คุณครูกาญดา  สารมิตร                             กรรมการ                               คุณครูเอกชัย  จีปิน                           กรรมการ

คุณครูรัฐพล  โหนขุดทด                          กรรมการ                               คุณครูนัฐวัฒน์  ขัตติยะ                   กรรมการ

คุณครูสายรุ้ง  โหนขุดทด                          กรรมการ                               คุณครูจีระพร  ปิยะดา                     กรรมการ

คุณครูณรงค์เดช  กันทะเนตร                   กรรมการ                               คุณครูวจี  จันทาพูน                        กรรมการ

คุณครูวสุรัตน์  เขื่อนแสง                           กรรมการ                               คุณครูสมจิตร  คำปา                        กรรมการ

คุณครูเทอดศักดิ์  จันทิมา                            กรรมการ                               คุณครูเสน่ห์  สุธรรม                       กรรมการ

คุณครูชนก  แสนติยศ                                 กรรมการ                               คุณครูกิตติภัทร  แก้วเพชรบุตร     กรรมการ

คุณครูอัมพร  ยศวังใจ                                  กรรมการ                               คุณครูอริยา  ไว้ยศ                            กรรมการ

 

                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนนายสมศักดิ์  ลือราช                      กรรมการและเลขานุการ    

กิจกรรมของโรงเรียน


 

ผู้บริหาร

1057120438-20131029-191350 

นายธนเสฏฐ  สุภากาศ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าสู่ระบบ

อนุสรณ์เจดีย์

สถิติเยียมชม

4621401
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
3085
4330
16946
65690
145996
4621401

Your IP: 100.26.179.251
Server Time: 2021-04-13 05:22:51

เพลงมาร์ชบ้านด้าย

Open in new window

มุมเศรษฐกิจพอเพียง